fbpx
Tyczenie budynku

Budowa domu – lista potrzebnych dokumentów

Budowa domu to proces, który wymaga załatwienia wielu formalności. Przed rozpoczęciem budowy warto zaznajomić się z aktualnymi przepisami prawnymi oraz zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty – od sprawdzenia statusu działki budowlanej aż do złożenia kompletu dokumentów w odpowiednim urzędzie, zatrudnienia kierownika budowy i założenia dziennika budowy. Wszelkie formalne niedociągnięcia i braki mogą skutkować przesunięciem rozpoczęcia budowy, zatem warto fachowo przygotować się do całej inwestycji.

Plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Są to najistotniejsze dokumenty, które musimy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy. Na wstępie sprawdźmy, jaki status ma nasza działka w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ma ona przeznaczenie budowlane wówczas procedura będzie dość prosta. Wystarczy wypełnić wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nasza działka znajduje się na terenie, który nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas musimy zwrócić się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu (wniosek składamy w Wydziale Architektury).

Warunki techniczne dostawy mediów

Otrzymanie dokumentacji warunków technicznych dostawy mediów jest równoznaczne z pozwoleniem na przyłączenie prądu, wody, gazu oraz kanalizacji.

Projekt domu

Jest to kolejny dokument, który stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę

Po skompletowaniu wszystkich opisanych wcześniej dokumentów, czyli planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenia dotyczącego warunków technicznych dostawy mediów, projektu domu i pozytywnej opinii geodety, przychodzi czas na sporządzenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Etapy budowy

  1. Przygotowanie placu budowy
  2. Fundamenty i stropy
  3. Ściany zewnętrzne i dach
  4. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
  5. Wykończenie wnętrz i elewacji
  6. Odbiór budowy

Geodeta na etapie budowy

Geodeta jest potrzebny na kilku etapach budowy. Przede wszystkim na początku należy wykonać tzw. geodezyjny inwentaryzacyjny pomiar powierzchni gruntu. Następnie, w trakcie budowy, geodeta dokonuje pomiarów i wizji lokalnej w celu sprawdzenia, czy prace są wykonywane zgodnie z projektem. Na końcu geodeta dokonuje pomiaru powierzchni użytkowej budynku, co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem, który musimy wypełniać podczas całego procesu budowlanego. W dzienniku wypisujemy przebieg prac oraz dodatkowe zdarzenia występujące w trakcie budowy. Kopia dziennika musi być dołączona do tzw. dokumentacji powykonawczej. Owa dokumentacja kończy prace budowlane oraz wszelkie formalności związane z budową.