fbpx
Wyłączenie z produkcji rolnej 500m2

Wyłączanie z produkcji rolnej – opłaty

Wyłączenie gruntów z produkcji

Formalności

Z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej jest trochę formalności. Musisz dostać decyzję zezwalającą na wyłączenie. Jeśli wykorzystujesz grunt do upraw albo pochodzi on z gleb mineralnych i organicznych, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także klasy IV, IVa, IVb, V i VI pochodzenia organicznego, to musisz uzyskać decyzję. Jeśli wyłączasz grunty leśne, które nie są związane z rolnictwem lub leśnictwem, to również musisz dostać pozwolenie.

Obowiązki wynikające z wyłączenia z produkcji rolnej

W decyzji zostaną określone obowiązki wynikające z wyłączenia. Jeśli chcesz wyłączyć grunt z produkcji, to musisz przedstawić odpowiedni dokument. Właściciel parku narodowego wydaje decyzję o gruntach wchodzących w jego skład.

Należności i opłaty

Nie potrzebujesz decyzji, jeśli wykorzystujesz grunty rolne na cele leśne. Pamiętaj, że po uzyskaniu decyzji, będziesz musiał uiścić należność i opłaty roczne. Jeśli zrezygnujesz z wyłączenia gruntów w ciągu 2 lat, to otrzymasz zwrot należności.

Jeśli zbywasz grunt, który został wyłączony z produkcji, to obowiązek uiszczenia należności i opłat ciąży na nabywcy. Wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu zależy od spodziewanej wartości drzewostanu w wieku rębności. Minister właściwy do spraw środowiska określa szczegółowe zasady.

Należność za wyłączenie z produkcji rolnej

Należność za wyłączenie z produkcji 1 hektara gruntów rolnych wynosi:

 • klasa I – 437175 zł (43,72 zł/m2)
 • klasa II – 378885 zł (37,89 zł/m2)
 • klasa IIIa – 320595 zł (32,06 zł/m2)
 • klasa IIIb – 262305 zł (26,23 zł/m2)

Masz obowiązek zapłacić podatki roczne i jednorazowe odszkodowanie za grunty rolne, o których mowa. Jednak nie musisz płacić, jeśli:

 1. Wyłączasz grunty z produkcji rolnej:
  • do 0,05 ha dla domów jednorodzinnych;
  • do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku domów wielorodzinnych.
 2. Wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy części gruntu pod zabudową zagrodową, której powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym – nie więcej niż 0,05 ha.
 3. Zobowiążesz się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, do którego należy zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji.
 4. Powiadomisz właściwego starostę o swoim zamiarze wykonywania działalności inną niż rolnicza w zabudowie zagrodowej i złożysz wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Do powiadomienia, należy podać dane ewidencyjne działki ewidencyjnej pod zabudową zagrodową oraz dołączyć plan budynków i urządzeń tworzących zabudowę zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, ze wskazaniem:

 • budynków i urządzeń, w których będzie wykonywana działalność inna niż rolnicza;
 • całkowitej powierzchni zabudowy zagrodowej;
 • powierzchni, na której będzie wykonywana działalność inna niż rolnicza.

Jeśli nie wykonasz tego zobowiązania, uznaje się, że grunty rolne pod zabudową zagrodową zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy.